فرصت‌های شایسته را از دست ندهید

حضرت علی (کرم الله وجه) فرموده است: فرصت‌های شایسته را از دست ندهید، چون فرصت‌ها مانند ابر در حال گذشتن هستند و جاهل از حرف‌های بیهوده سیر نمی‌شود و از تلف شدن اوقاتش ترس ندارد.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …