فرصت‌های شایسته را از دست ندهید

حضرت علی (کرم الله وجه) فرموده است: فرصت‌های شایسته را از دست ندهید، چون فرصت‌ها مانند ابر در حال گذشتن هستند و جاهل از حرف‌های بیهوده سیر نمی‌شود و از تلف شدن اوقاتش ترس ندارد.

مقاله پیشنهادی

آمپول‌های ضدّ استرس برای روح و روان

– اگر عقربی تو را نیش بزند نترس و خوشحال باش چون در بدنت عفونت …