غیبت با ذهن

امام محمّد غزّالی فرموده است: همان‌گونه که درست نیست پیش دیگری از کسی با زبانت غیبت کنی، درست نیست از دیگری با ذهنت پیش خودت غیبت کنی([۱]) (منظور سوءظن)!

[۱]– در محضر امام محمّد غزّالی.

مقاله پیشنهادی

آمپول‌های ضدّ استرس برای روح و روان

– اگر عقربی تو را نیش بزند نترس و خوشحال باش چون در بدنت عفونت …