غیبتت مانند این است که کسی‌که خوابیده و تو بِروی لباس او را در بیاروی و بدنش را لخت نمایی

حضرت عیسی به حواریّون فرمود: چه می‌گویید در مورد کسی‌که خوابیده و تو بِروی لباس او را در بیاروی و بدنش را لخت نمایی!؟

گفتند: یا روح الله مگر چه کسی این کار را می‌کند!؟ فرمود: کسی‌که غیبت می‌کند درست همین عمل را انجام می‌دهد([۱]).

[۱]– عقل، علم و عمل / ج ۱/ ص / ۱۴۰ / تألیف بابک محمودی.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …