عمل ریا

یوسف بن اسباط رحمه الله : الله متعال عملی را که، در آن به اندازه سنگینی دانه‌ای ریا باشد نمی پذیرد.

یوسف بن أسباط رحمه الله : لا یقبل الله عملا فیه مثقال حبه من ریاء.
حلیه الأولیاء ۸/۲۴۰

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …