علما مستحب دانسته‌اند که مرتد مهلت داده شود

و حطاب، صاحب کتاب «مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل» می‌گوید: ابن العربی در اول کتاب «التوسط فی أصول الدین» می‌گوید: «ألا ترى أن المرتد استحب العلماء له الإمهال، لعله إنما ارتد لریب فیتربص به مده لعله أن یراجع الشک بالیقین والجهل بالعلم ولا یجب ذلک لحصول العلم بالنظر الصحیح الأول»؛ «آیا نمی‌بینی که علما مستحب دانسته‌اند که مرتد مهلت داده شود؟ شاید تنها به خاطر شکی مرتد شده باشد، پس مدتی منتظر او ماند شاید که از شکش به یقین و از جهلش به علم باز گشت و واجب نیست که علم حاصل شود با اولین نظر صحیح».[۱]

[۱]– مواهب الجلیل بشرح مختصر خلیل (للحطاب) جـ۶ ص۲۸۱٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …