عقیده تحریف قرآن نزد شیعه

آخوند قزوینی از روی تقیه و برای فرار از سوال بیننده ، عقیده تحریف قرآن نزد شیعه ، که از مسلمات مذهب شیعه به شمار می‌رود را ، انکار می‌کند و می‌گوید : آقای خویی و خمینی گفته‌اند: آن کسی که می‌گوید : قرآن تحریف شده است ، عقل درست حسابی ندارد.

حال ببینیم چند نفر از این افرادی که عقل درست و حسابی نداشته‌اند و از استوانه‌های علمی شیعه نیز به شمار می‌روند؛ در باره تحریف قرآن چه گفته‌اند:

۱- شیخ مفید می‌گوید:
«اخبار از ائمه هدای آل محمد به طور مستفیض وارد شده که در قرآن اختلاف است و ظالمان در آن حذف و آن را ناقص کرده‌اند».
(اوائل المقالات ص ۸۰ ـ ۸۱)

۲- در تفسیر عیاشی و تفسیر صافی نیز به دروغ روایتی را به امام باقر ؛ نسبت داده‌اند که فرمود:
«اگر در قرآن کم و زیاد نمی‌شد حق ما بر هیچ عاقلی پوشیده نمی‌ماند».
(تفسیر عیاشی ۱/۱۳ و تفسیر صافی ۱/۱۰)

۳- در کتاب سلیم بن قیس هلالی که در نزد شیعه (ابجدیات تشیع) نامیده می‌شود، آمده است که سوره احزاب به اندازه سوره بقره، سورۀ نور ۱۶۰ آیه، سوره حجرات ۶۰ آیه و سوره حجر ۹۰ آیه بوده است.
(کتاب سلیم بن قیس ص ۱۲۲)

۴- نعمت الله جزائری می‌گوید:
«یاران و مشایخ ما در کتب اصولی حدیثی روایاتی که به حد تواتر می‌رسد نقل کرده‌اند که در قرآن تحریف واقع شده است و بیشترین تحریف در نقص در آن بوده است و اندکی در زیادت در آن».
(نور البراهین ۱/۵۲۶)

کلینی در (الکافی ۲/۳۵۰) به دروغ روایتی را به امام جعفر : نسبت می‌دهد که فرمود:
«همانا قرآنی که جبریل ؛ بسوی محمد ﷺ آورده بود ، هفده هزار آیه داشت».

این سخن بدین معناست که کلینی معتقد به آنست که دو سوم از قرآن مجید مفقود شده است ، زیرا آیات موجود در قرآن فعلی از ۶۲۳۶ آیه تجاوز نمی‌کند!!

مقاله پیشنهادی

حکم روزه گرفتن در روز عاشورا نزد اهل سنت و تشیع چگونه است؟

الحمدلله، ظاهرا در مذهب تشیع روزه گرفتن در روز عاشورا حرام است. ولی در اهل …