صوفی گری

خدا با ماست – صوفی گری

نویسنده: احمد کسروی

فرمت: PDF.

صفحات:۶۱

 

 

 

 

 

pdf

 

 

 

چکیده: نویسنده می گوید: بسیاری از خوانندگان میدانند که ما از یازده سال پیش به یک رشته کوششهایی برخاسته ایم و با همه گمراهیها و
نادانیهای فراوان که در ایران و دیگر جاهاست، می نبردیم. و چون از بدترین آن گمراهی ها صوفی گریست که هزارسال
پیش رواج داشته و ریشه ها دوانیده، ما با آن نیز به نبردهایی پرداخته ایم. بدینسان که نخست، گاه بگاه گفتارهایی در
«صوفیگری» شماره های پیمان و پرچم می نوشتیم. سپس پارسال از همه گفته های خود دفتری پدید آوردیم که بنام
بچاپ رسید و چون نسخه های آن کم یافته میشود، اینک دوباره آن را با فزونیها و دیگرگونی هایی چاپ می کنیم.
صوفیگری در کتاب زندیده شده و آنچه درباره بی پایی و زیانمندی آن گفتنی است گفته شده.

مقاله پیشنهادی

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران @ahlesonnat_com https://t.me/ahlesonnat_com https://t.me/joinchat/AAAAAEL1eveEIme7q2AtCw