شیوخ امام ترمذی:

 امام ترمذی از محضر علمای و دانشمندان مشهور کسب فیض نمود، مانند:

  • امام محمد بن اسماعیل بخاری
  • امام مسلم بن حجاج نیشاپوری
  • امام ابوداود سیستانی
  • امام اسحاق بن راهویه
  • قتیبه بن سعید
  • محمد بن بشار
  • علی بن حجر
  • سوید بن نصر
  • ابو مصعب احمد بن ابی بکرزهری
  • اسماعیل بن موسی فزاری

مقاله پیشنهادی

درباره دعای زیارت عاشورا

اگر ریشه وتاریخچه زیارت موسوم به زیارت عاشورا را می دانید آنرا بیان فرمایید؟   …