شعری زیبا در وصف مادر ایمان داران عایشه صدیقه

عایشه ام المؤمنین باشد /
/  رمز ایمان ما همین باشد

دخت بوبکر یار غار نبی   /
/  زوجه‌ی شاه مرسلین باشـد

نام او مصطفى حمیرا کرد /
/  خار در چشم حاسدین باشد

او یکی از میان این زوجات /
/  از همه بهتر و برین باشد

دشمنان خدا و پیغمبر  /
/  هر چه گویند ز روی کین باشد

جمله ازواج هم‌چو انگشتر /
/  او میان همه نگین باشد

از برای رسول پاک خدا /
/  زوجه‌ی پاک و نازنین باشد

تو که پاکی ز عیب و از تهمت   /
/  غم مخور کار مشرکین باشد

من چه دانم بگویم ای مادر   /
/  شاهدت وحی و هم امین باشد

عایشه ام هم ابیها شد  /
/  زان‌که او ام مؤمنین باشد

مقاله پیشنهادی

دنیا، اینگونه آفریده شده است

روزی مارکس اویلیوس، یکی از فیلسوفان بزرگ دربار امپراطوری روم، گفت: امروز افرادی را ملاقات …