سخنانی که باید با آب طلا نوشت.

۸۱۲۸۳۳۷۷۱_۸۱۹۰۲_۱۵۳۰۵۸۶۹۱۴۳۸۲۶۷۷۶۱۳۰

مقاله پیشنهادی

تعداد تابعین:

تعداد تابعین بسیار زیادند و امکان محصور کردن آن‌ها به تعداد مشخصی وجود ندارد، و …