شخصی به امام حسین رضی الله عنه فحش داد

شخصی به امام حسین رضی الله عنه فحش داد، او در جواب فرمود: اگر من آنم که تو می‌گویی، خدا را مرا اصلاح فرماید و اگر آن نباشم که تو می‌گویی، خدا تو را اصلاح فرماید.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …