شاگردان امام داود ظاهری

شاگردان امام داود ظاهری

داود ظاهری از شاگردان بی‌شماری برخوردار است که براساس مذهب او، فقه را آموختند و به نشر و پخش آن نیز پرداختند. از مشهورترین آن‌ها می‌توان این افراد را نام برد:

  • ابوبکر محمد بن داود (فرزند داود ظاهری) و متوفی ۲۹۷ ه‍ . وی پس از درگذشت امام داود ظاهری، در حلقه‌ی تدریس پدرش نشست و به پخش و نشر مذهب ایشان پرداخت. وی کتاب‌هایی را نیز در راستای ترویج مذهب امام داود، به رشته‌ی تحریر درآورد.
  • ابوالحسن عبدالله بن احمد بن محمد مغلس (متوفی ۳۲۴ه‍).

مقاله پیشنهادی

امام غزالی و حب‌ جاه

در احیاء العلوم عنوانی به نام «بیان سبب کون الجاه محبوباً بالطبع حتی لا یخلو …