سپاهیان کورش، دست به قتل عام مردم زدند

«سپاهیان کورش پس از صدور فرمان، از جا حرکت کردند. از بستر رودخانه وارد دیوار ضخیم‏ شدند و از آن گذشتند و به شهر سرازیر شدند. هرکس در راه دیده مى‌‏شد یا در زیر تیغ سربازان کشته مى‏‌شد و یا دیوانه‌‏وار فرار مى‏‌کرد.» گاداتاس و سربازانش چون درها را گشوده یافتند به سر قراولان تاختند و هرکس را یافتند از دم تیغ گذراندند تا به شخص سلطان رسیدند. پادشاه آشور سراسیمه به پا ایستاده و قداره خود را از غلاف کشیده و مات و متحیر بود. عده‌‏اى از سربازان گاداتاس و گوبریاس بر او حمله بردند و شاه و عموم حضار را از پاى درآوردند. تنى چند از آنان پا به فرار گذاردند و عده‏‌اى حمله آوردند ولى به احدى فرصت داده نشد و جملگى به خاک هلاک افتادند. کورش به سواره‌‏نظام و سربازان خود امر داد هرکه در کوچه‏‌ها یافتند بکشند و به جارچیان که زبان آشورى مى‏‌دانستند فرمان داد ندا برآورند که مردم در خانه خویش بمانند و قدم بیرون ننهند و الّا خونشان هدر است.»[۵] ======================================
[۵]. گزنفون،کوروش‏‌نامه،‏ ترجمه رضا مشایخى‏، تهران‏: انتشارات علمى و فرهنگى‏، ۱۳۸۶، ص ۲۱۴-۲۱۵

مقاله پیشنهادی

منابعی در معرّفی انجیل های امروزی

منابعی در معرّفی انجیل های امروزی بسیاری از دانشمندان مسلمان در گذشته و اکنون و …