سفیان ثوری می‌فرماید: گناهی از من سر زد که به خاطر آن پنچ ماه فقط نماز خواندم!

سفیان ثوری می‌فرماید: گناهی از من سر زد که به خاطر آن پنچ ماه فقط نماز خواندم! گفتند: آن گناهت چه بود: فرمود: روزی کسی گریه می‌کرد در ذهنم گفتم که او ریاکار است.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …