سفارش پیروانش به [حفظ حرمت] اصحاب پیامبر و دشنام ندادن به آنها

سفارش پیروانش به [حفظ حرمت] اصحاب پیامبر  و دشنام ندادن به آنها

حضرت على فرمود: «دربارۀ اصحاب پیامبرص به شما سفارش می‌کنم که به آنان دشنام ندهید، زیرا آنها یاران رسول خدا هستند و کسانی که هیچ بدعتی در دین نیاوردند و به بدعت‌گذاران احترام نگذاشتند. بلی، رسول اللهص دربارۀ آنها مرا سفارش کرد»[۸۸].

[۸۸]- شیخ طوسی، الأمالی، ص۵۲۳.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …