ریاء، شرک و اخلاص

فضیل بن عیاض رحمه الله:

ترک کردن عمل خیر به خاطر مردم ریاء
و
انجام عمل خیر به خاطر مردم شِرْک است
و
اخلاص این است که الله تعالی از این دو نجاتت دهد

السیر (تهذیبه) ٢/ ٧٧۴

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …