روش های خواندن نماز وتر

۸۱۲۳۱۲۷۴۹_۱۱۶۷۵۱_۶۸۷۹۲۰۱۹۰۴۳۰۹۹۹۷۹۹۰

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …