روسری زن مسلمان نباید نازک باشد

 

آن سهل‌انگاری و بی‌توجهی که در ارتباط با مسئله پوشاک بین بانوان در حال حاضر صورت می‌گیرد، بسیار نگران‌کننده است، خصوصاً وقتی که این وضعیت با وضعیت زنان مسلمان در صدر اسلام مقایسه گردد.

یک دفعه حفصه بنت عبدالرحمان، برادرزاده حضرت عایشه در حالی‌که روسری نازکی بر سرش بود در محضر حضرت عایشه حاضر شد، به محض مشاهده کردن این وضعیت، از شدت ناراحتی آن را از سرش برداشته و پاره نمود و این‌چنین فرمود: آیا نمی‌دانی که خداوند در سورۀ نور چه احکامی را نازل فرموده‌اند، بعد از آن چادر زمختی را خواسته و آن را بر روی سرش نهاد[۱].

[۱]– موطأ امام مالک؛ کتاب اللباس.

مقاله پیشنهادی

السبکی به سوی عمل کردن به حدیث دعوت می‌کند

  شیخ حافظ الدین السبکی – رحمه الله – به گونه‌ای دیگر که ابن الصلاح …