روزی ابلیس پیش یحیی بن زکریا آمد

روزی ابلیس پیش یحیی بن زکریا آمد، یحیی فرمود: آیا تاکنون بر من وارد شده‌ای؟ ابلیس گفت: آری! روزی برایت غذاهای مختلف آماده کردند و من اشتهایت را برای خوردن زیادتر نمودم و تو خیلی از غذاها خوردی تا سیر شدی و به خواب رفتی و از عبادت‌هایت غافل ماندی! یحیی ÷ فرمود: قسم می‌خورم از این به بعد دیگر پرخوری نکنم و ابلیس هم گفت: من هم قول می‌دهم دیگر کسی را این چنین نصیحت نکنم.

مقاله پیشنهادی

وصیّت پزشک عرب

حارث بن کلده که یکی از ماهرترین پزشک‌های عرب بود در حال مرگ قرار داشت، …