روزه بر اساس حدیث

۱ـ روزه داود علیه السلام افضل ترین روزه نفلی است، پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به عبدالله ابن عمرو چنین توصیه می نماید: » یک روز، روزه بگیر و یک روز، نگیر، این روزه داود علیه السلام بوده است که افضل ترین روزه هاست«
بخاری ۲/۵۲

۲ـ روزه شش روز ماه شوال: از ابو ایوب – رضی الله عنه – روایت است که رسول الله صلی علیه وآله وسلم فرمود: «کسی که رمضان را روزه گرفته و به دنبال آن شش روز از شوال را نیز روزه بگیرد. مانند آن است که همیشه روزه دار باشد.«
مسلم ۲/۸۲۲

۳ـ روزه گرفتن سه روز از هر ماه: از ابوذر – رضی الله عنه – روایت است که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود:»ای اباذر! هر گاه خواستی سه روز از هر ماه روزه بگیری، پس سیزدهم، چهاردهم، و پانزدهم را روزه بگیر«
ترمذی ۳/۱۲۵

۴ـ روزه دوشنبه و پنجشنبه: از ابوهریره – رضی الله عنه – روایت است که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: »اعمال بندگان روز دوشنبه و پنجشنبه به خداوند عرضه می شود و من دوست دارم که عملم در حالیکه روزه دارهستم به خداوند عرضه شود«
(۴) ۱ ـ ترمذی ۳/۱۱۳

۵ـ روزه روز عرفه: روز عرفه روز نهم ماه ذی الحجه است که حجاج در عرفات به حضور خداوند می ایستند، که روز بسیار بزرگ و عظیمی است، گرفتن روزه درین روز خجسته، گناهان دو سال را پاک می نماید، پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم چنین می فرماید: » امیدوارم که خداوند (بخاطر روزه، روز عرفه) گناهان سال قبل و بعدش را ببخشد«
(۵) ۲ ـ مسلم ۲/۸۱۹

۶ـ روزه ماه محرم: حضرت ابوهریره – رضی الله عنه – روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمود:»بهترین روزه بعد از ماه رمضان، ماه محرم است، و بهترین نماز بعد از نماز های پنجگانه نماز شب است»
مسلم ۲/۸۲۱

از ابوهریره ـ – رضی الله عنه – ـ روایت شده است که پیامبرص فرمودند: “خداوند عزوجل میفرماید: هر عملی از اعمال انسان برای خود او و به نفع خود اوست، جز روزه که آن برای من است و من پاداش ان را میدهم؛ و روزه سپر است، پس وقتی یکی از شما روزهدار بود، دشنام و ناسزا نگوید و یا با صدای بلند بر دیگری داد نزند و اگر یکی به او بد گفت و یا با او جنگید، بگوید:م من روزه هستم؛ و سوگند به کسی که روح محمد در دست قدرت اوست، بوی دهن شخص روزهدار، نزد خدا از بوی مشک خوشتر و باارزشتر است؛ و شخص روزهدار دو خوشی دارد که به آن دو بسیار شادمانی میکند: یکی هنگامی که افطار میکند، به افطارش خوشحال میشود و دیگری، هنگامی است که با خدای خود ملاقات میکند که از روزهاش شادمان است”.  متفق علیه است؛ [خ (۱۸۹۴)، م (۱۱۵۱)].

از ابوسعید خدری ـ – رضی الله عنه – ـ روایت شده است که پیامبرص فرمودند: “هر بندهای که روزی در راه خدا، روزه بگیرد، خداوند یقیناً صورت او را به خاطر آن روزه، به مدت هفتاد سال از آتش (دوزخ) دور میکند”.
متفق علیه است؛ [خ (۲۸۴۰)، م (۱۱۵۳)].

از ابوهریره ـ – رضی الله عنه – ـ روایت شده است که پیامبرص فرمودند: “هرکس از روی ایمان و اخلاص و انتظار پاداش از خدا، رمضان را روزه بگیرد، گناهان گذشتهی او آمرزیده میشوند”.
متفق علیه است؛ [خ (۱۹۰۱)، م (۷۶۰)].

از ابی قتاده ـ – رضی الله عنه – ـ روایت شده است که گفت: از پیامبرص در مورد روزهی روز عاشورا سؤال شد، فرمودند: “کفارهی گناهان سال گذشته میشود”. مسلم روایت کرده است؛ [(۱۱۶۲)].

از ابوسعید خدری ـ – رضی الله عنه – ـ روایت شده است که پیامبرص فرمودند: “هر بندهای که روزی در راه خدا روزه بگیرد ، خداوند یقیناً صورت او را به خاطر آن روزه، به مدت هفتاد سال از آتش (دوزخ) دور میکند”.
متفق علیه است؛ [خ (۲۸۴۰)، م (۱۱۵۳)].

از ابوامامه ـ – رضی الله عنه – ـ روایت شده است که پیامبرص فرمودند: “هرکس روزی در راه خدا روزه بگیرد، خداوند بین او و آتش، خندقی به میزان فاصلهی آسمان و زمین قرار میدهد”.
– ترمذی [(۱۶۲۴)]

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …