روابط ما بین ائمه اربعه

آیا ائمه ی اربعه همدیگر را قبول داشتند یا نه آنها همدیگر را به شدت رد میکردند؟

الحمدلله،

ائمه اربعه استاد و تلامیذ یکدیگر بوده اند، و بر یکدیگر دعاء خیر میکرده اند و هر یک مذهب دیگرى را در حالت استدلال صحیح بر مذهب خود ترجیح میداده اند، ولى متاسفانه در گذشته برخى از اتباع این مذاهب بعلت تعصب مذهبى و تقلید اعمى یکدیگر را رد میکردند که خوشبختانه امروزه این سختگیرى در مذهب از سابق کمتر شده است.
والله اعلم
وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

امام غزالی و حب‌ جاه

در احیاء العلوم عنوانی به نام «بیان سبب کون الجاه محبوباً بالطبع حتی لا یخلو …