رزق دو نوع است

«الرِّزقُ رِزْقانِ»: رزق دو نوع است: ۱- رزقی که دنبالش می‌دوی. ۲- رزقی که دنبالت می‌دود. هرکس طالب دنیا گردد، مرگش دنبالش می‌اُفتد تا جانش را برُباید و هرکس دنبال آخرت باشد، دنیا دنبالش می‌افتند تا رزقش را برساند.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …