رزق دو نوع است

«الرِّزقُ رِزْقانِ»: رزق دو نوع است: ۱- رزقی که دنبالش می‌دوی. ۲- رزقی که دنبالت می‌دود. هرکس طالب دنیا گردد، مرگش دنبالش می‌اُفتد تا جانش را برُباید و هرکس دنبال آخرت باشد، دنیا دنبالش می‌افتند تا رزقش را برساند.

مقاله پیشنهادی

وصیّت پزشک عرب

حارث بن کلده که یکی از ماهرترین پزشک‌های عرب بود در حال مرگ قرار داشت، …