دوست و دشمن

دوستانت سه دسته‌اند: ۱- دوستت ۲- دوست دوستت ۳- دشمن دشمنت و دشمنانت سه دسته‌اند:

۱- دشمنت ۲- دوست دشمنت ۳- و دشمن دوستت.

بهترین دوست کسی است که عیبت را بازگو نماید و بدترین دوست کسی است که همیشه تو را تعریف نماید و تو به خاطرش به زحمت بیفتی.

شاعر عرب می‌گوید: «اِحْذَر عَدُوّکَ مَرَۀ وَاِحْذَر حَبیبَک اَلفَ مَرَّۀ». یعنی از دشمنت یک مرتبه و از دوستت هزار مرتبه بترس([۱]).

[۱]– عقل، علم و عمل / ج / ۱/ ص / ۱۳ / تألیف بابک محمودی.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …