دوست خودتان را با اعتدال دوست بدارید،

دوست خودتان را با اعتدال دوست بدارید، چون ممکن است روزی دشمنتان گردد و دشمنتان را با اعتدال دشمن بدارید، چون ممکن است روزی دوستتان گردد و همیشه دوستتان را با نیکی کردن سرزنش نمایید و شرّش را با بخشش از خود دور نمایید. حسادت ورزیدن دوست نشانه­ی عیب داشتن اوست و حضرت علی می‌فرماید: «خَلیلُ الْـمَرءِ دَلیلُ عَقْلهِ»([۱]).

[۱]– نهج الباغه / ص ۳۲٫

 

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …