دنیا و آخرت مانند مشرق و مغرب است

حضرت علی (کرم الله وجه) می‌فرماید: دنیا و آخرت مانند مشرق و مغرب است، هرچه به طرف مشرق بروی از مغرب دور می‌شوی و هرچه به طرف مغرب بروی از مشرق دور می‌شوی و تلخی دنیا، شیرینی آخرت و شیرینی دنیا تلخی آخرت می‌باشد([۱]).

[۱]– نهج البلاغه / ص ۱۳۲٫

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …