دنیا خانه­ی عبور است نه محلّ توقّف

دنیا خانه­ی عبور است نه محلّ توقّف! مردم در آن دو دسته‌اند: دسته­ی اوّل خود را فروخته‌اند و برده­ی دنیا شده‌اند و دسته­ی دوّم خود را خریده‌اند و همیشه آزادند.

دنیا انسان را برای گناه تحریک می‌کند و به وسیله­ی آن قلب انسان را تاریک می‌گرداند، پس بگذرید و بگذارید و دل به آن نسپارید.

ظلم از ظلمات قیامت است، آگاه باشید که ظلم ظالم شما را از ادای کلمه­ی حق باز ندارد، چون عمری که گذرانده‌اید، مانند روزهایی است که در آن زندگی می‌کنید.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …