در پنچ موقعیّت است که درهای رحمت الهی باز می‌شوند

در پنچ موقعیّت است که درهای رحمت الهی باز می‌شوند: ۱- موقع اذان ۲- موقع نزول باران ۳- هنگام باز شدن در کعبه ۴- هنگام ازدواج خداپسندانه ۵-  هنگام نگاه پر محبّت فرزند به صورت پدر و مادرش.

مقاله پیشنهادی

هدف از کار کردن و رزق حلال به دست آوردن

فرد مسلمان هرکاری که می‌‌‌‌کند، هدفش این باشد که به فرمان و حکم الهی عمل …