در هنگام خشم نه تصمیم بگیرید و نه تنبیه کنید و نه دستور دهید.

حضرت علی می‌فرماید: در هنگام خشم نه تصمیم بگیرید و نه تنبیه کنید و نه دستور دهید.

مقاله پیشنهادی

وصیّت پزشک عرب

حارث بن کلده که یکی از ماهرترین پزشک‌های عرب بود در حال مرگ قرار داشت، …