دروازه قلعه شوشتر

امام ذهبی در سیر الاعلام النبلاء نقل میکند که:
انس ابن مالک صحابی رضی الله عنه صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگاه یاد فتح شهر شوشتر ایران را می کرد به گریه می افتاد…

اما بخوانیم چرا؟
شهر شوشتر یکی از مستحکم ترین قلعه ها و پایگاه های نظامی ایرانیان قبل از اسلام بود، سپاه مسلمانان به مدت یک سال و نیم این شهر را به محاصره خود در آوردند تا اینکه شهر به دست مسلمانان سقوط کرد و پیروزی و فتح آشکار برای آنها رقم خورد و شیرینی آن برایشان دوچندان بود چراکه از سنگین ترین نبردهای مسلمین بود
اما پیروزی ای به این بزرگی و زیبایی چرا باید سبب گریه انس بن مالک رضی الله عنه باشد ؟ آنهم هربار که یاد آن واقعه می افتد ؟

در کتاب سیر اعلام النبلاء آمده است:
دروازه قلعه شوشتر تنها لحظاتی قبل طلوع فجر درهم شکست شده، و به سرعت هرچه تمام تر سپاه مسلمین به داخل قلعه حمله ور شدند و جنگی در اوج وحشت و دهشت بین سی و سه هزار مجاهد مسلمان و یکصد و پنجاه هزار سرباز ایرانی درگرفت، جنگی به تمام معنا و قتالی وصف ناشدنی …

لحظه به لحظه این نبرد مرگ و کشتن از طرفین بود و خطر بزرگی مسلمین را به خاطر قلت و کمی افراد تهدید می کرد. صحنه ای کاملا وحشتناک و دلهره آور
اما در نهایت با یاری خداوند متعال مسلمین توانستند سپاه دشمن را شکست دهند و شهر شوشتر را فتح کنند آنهم تنها ساعاتی پس از طلوع آفتاب.
بعد پایان جنگ مسلمانان دریافتند که نماز صبح آنها فوت شده است و از وقت قانونی آن گذشته است. مسلمانان در اوج خستگی و جراحت و خونریزی و اسلحه به دست نتوانستند نماز صبح آن روز را بجای آورند.
در این لحظه بود که در گوشه ای انس بن مالک رضی الله عنه حضور داشت که بشدت می گریست چراکه برای اولین بار در عمرش نماز صبحش را از دست داده است
او می گریست درحالی که او و سپاه اسلام معذور بودند
و سال ها بعد انس بن مالک هر بار یاد شوشتر می افتاد می گریست و می گفت : و تو ای شوشتر چیستی ؟ مرا از نماز صبحی محروم کردی که حاضر بودم تمام دنیا را از من بگیرند و آن نماز صبح را به من بازگردانند
و اینجاست که سبب پیروزی و نصر صحابه پیامبر صلی الله علیه وسلم را در می کنیم
و اینجاست که فضل و مقام و مرتبه نماز صبح را در می یابیم
قدر نماز صبح در زندگی ما کجاست ؟

اینان کسانی بودند که تمام زندگیشان را وقف اسلام کردند، تا به پیروزی رسیدند
اگر ما نمی توانیم …. آیا شایسته است منتظر نصر و یاری خداوند باشیم ؟

مقاله پیشنهادی

تعداد تابعین:

تعداد تابعین بسیار زیادند و امکان محصور کردن آن‌ها به تعداد مشخصی وجود ندارد، و …