درمان حسادت (۲)

درمان حسادت (۲)

رسول الله صلی الله علیه و سلم هم راه جلوگیری از چشم زدن و هم راهکار درمان آنرا برای ما بیان نموده است برای واضح تر شدن مطلب به حدیث زیر خوب دقت کنیم:

در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم عامر بن ربیعه که یکی از اصحاب رسول الله بود به سهل بن حنیف نگاه می کند و او را چشم می زند سهل از پای می افتد و به شدت مریض می شود رسول خدا در حالیکه به شدت از دست عامر خشمگین و ناراحت بود عامر را طلب می کند وقتی که عامر به نزد رسول خدا شرف یاب می شود رسول خدا او را مورد خطاب قرار می دهد و می فرماید: (علام یقتل أحدکم أخاه هلا إذا رأیت ما یعجبک برّکت) یعنی بخاطر چی یکی از شما برادرش را می کشد چرا وقتی که چیزی که تو را به شگفت انداخت و نزد دیدگانت زیبا جلوه کرد را دیدی اللهم بارک له نگفتی.

بله راه جلوگیری از شر چشم نزد خود چشم زن است با گفتن (اللهم بارک له) یا (ماشاء الله) شر و ضرر چشم خود به خود دفع می شود .

سپس رسول خدا به عامر دستور می دهد که در ظرفی غسل کند پس از آن پیامبر آب غسل عامر که در ظرف جمع شده بود را از پشت سر بر سر و کمر سهل می ریزد و اینچنین سهل بلافاصله درمان می شود تا جایی که همراه مردم از نزد رسول خدا خارج می گردد.

پس اگر چشم زدن صورت گرفت راه درمان آن ریختن آب غسل شخص چشم زن بر سر و پشت شخص چشم خورده است لذا وقتی از شخصی طلب شد تا برای دیگران غسل کند و آب غسلش را به آنها بدهد جای هیچ ناراحتی وجود ندارد و نباید اهانت و جسارت تلقی گردد چرا که همانطور که قبلا بیان شد چشم زدن غیر ارادی است و وقتی که کسی یا چیزی نزد چشم انسان زیبا جلوه کرد و او را شگفت زده نمود ممکن است ضرری از چشم متوجه آن چیز یا آن شخص شود.

خطبه را با حدیثی از عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه خاتمه می دهیم عبدالله می گوید: روزی از رسول خدا سوال شد کدامین مردمان بهتر است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: (کل مخموم القلب صدوق اللسان) یعنی هر مخموم القلب راست زبانی صحابه گفتند: صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب یعنی ما راستگو را می شناسیم اما مخموم القلب دیگر کیست؟ رسول خدا فرمود: (هو التقی النقی لا إثم فیه و لا بغی و لا غل و لا حسد) یعنی شخص با تقوا و پرهیزگار و پاکی که هیچ گناه و سرکشی و غل و غش و حسدی نسبت به دیگران در قلب نداشته باشد.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …