خواب

خواب‌های خوب نعمتی است از جانب پروردگار متعال و خواب‌های آشفته و احلام هدیه‌ای است از جانب شیطان. خواب‌ها به سه نوع تقسیم می‌شود: ۱- محکمات ۲- متاشابهات ۳- احلام و اضغاث.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …