خدایان کوروش کیستند ؟

یکی از خدایان کوروش ” مردوک یا مردوخ ” از خدایان باستانی تمدن بابل (خدای باروری و آفرینش ) دارای فرزندی به نام ” نبو” است. مردوک فرزند ” انکی” (خدای آبها) و جانشین ” آنو” خدای خدایان می باشد.

در پی توسعه اقتدار سیاسی بابل , ” مردوک” صفات بیشتر خدایان بین النهرین را گردآورد و به رئیس خدایان بابلی بدل شد.

سند :
منشور کوروش بند ۱ و ۲۳
عباس قدیان ، فرهنگ جامع تاریخ ایران ، ج ۲ ص ۷۶۶
دائره المعارف هنر – رویین پاکباز ص ۹۹۸

مقاله پیشنهادی

منابعی در معرّفی انجیل های امروزی

منابعی در معرّفی انجیل های امروزی بسیاری از دانشمندان مسلمان در گذشته و اکنون و …