حضرت موسی با قومش سه بار به طلب باران رفتند

حضرت موسی با قومش سه بار به طلب باران رفتند ولی هیچ بارانی نبارید، وقتی که علّت را از خدای متعال پرسید، فرمود: ای موسی در قومت یک سخن چین وجود دارد! حضرت موسی گفت: پروردگارا او را برایم معرفّی کن تا سرش را با شمشیر بزنم. خداوند فرمود: من از سخن چینی بیزارم و حال تو از من می‌‌خواهی برایت سخن چینی نمایم فقط بگو قومت توبه نمایند و زمانی‌که قومش توبه کردند و آن سخن­چین نیز از عملش پشیمان شد و دانست که خداوند عیب او را میان همگان مخفی کرده است، خداوند بارانش را فرستاد.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …