جنایات کورش هخامنشى و قتل عام مردم در گفتار گزنفون

جنایات کورش هخامنشى و قتل عام مردم در گفتار گزنفون
کورش هخامنشى پس از لشکرکشى‌هاى متعدد به سرزمین‌هاى همسایه، به بابل (در برخى ترجمه‌ها: به نینوا) رسید.[۱] – پیشنهاد کورش به سرداران: شهر را محاصره کنیم تا مدافعین شهر، از سر گرسنگى تسلیم شوند
«کورش عموم سرکردگان را به حضور طلبید و گفت: به عقیده من هرچه تعداد سربازان داخل شهر زیادتر باشد، درصورتى‏‌که نخواهند از مواضع خود خارج و آماده کارزار باشند، تحت استیلاى گرسنگى، زودتر تسلیم مى‌‏شوند. پس اگر کسى رایى بهتر از این نداشته باشد، من معتقدم که باید آنها را تحت محاصره قرار داد.»[۲] =========================================
@iran_bastaan
پى‌نوشت:
[۱]. گزنفون، کوروش‏‌نامه،‏ ترجمه رضا مشایخى‏، تهران‏: انتشارات علمى و فرهنگى‏، ۱۳۸۶، ص ۲۱۲ (کتاب ۷، فصل ۵)
Xenophon, Cyropaedia (Ancient Greek text), Editor: Miller, Walter, Publisher: W.‎ Heinemann: 1914, from (perseus.tufts.edu), Book 7, Chapter 5
Xenophon, Cyropaedia, Editor: Walter Miller, London: W.‎‎ Heinemann, 1914, (Perseus.tufts.edu), Book 7, Chapter 5 : 1
[۲]. گزنفون، همان، ص ۲۱۳

مقاله پیشنهادی

آیا نامگذاری روز عاشورا ربطی به شهادت امام حسین دارد یا خیر؟

آیا نامگذاری روز عاشورا ربطی به شهادت امام حسین دارد یا خیر لطفاراهنماِیی کنید.   …