حضرت عیسی (علیه السلام) در انجیل خود را فرستاده و بنده خدا میداند ، نه خدا

خودتون ببنید

«ای اسرائیل! بشنو خداوندی که خدای ما است یک خداوند است.»
مرقس ۱۲: ۲۹٫

«شما سامریان، آنچه را نمی شناسید، می پرستید ام اما آنچه را که می شناسیم
عبادت می کنیم.» یوحنا ۳ – ۱۳٫

«خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب،‌ خدای اجداد ما، بنده خود عیسی را به جلال رسانیده است»

اعمال رسولان ۳ – ۲۶٫

وقتی حرف از مخلوق بودن میشه یعنی ،یعنی محدود بودن  و حضرت عیسی خود را مخلوق میداند و خداوند را یگانه ،

حالا وقتی خود حضرت عیسی چنین میگوید ، چرا گفته شود او خداست؟

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …