جدول نصاب زکات گاو

از ۳۰ تا ۳۹ یک تبیع یا تبیعه (گاو نر یا ماده یک ساله)

از ۴۰ تا ۵۹ یک مسنه (گاو ماده دو ساله)

از ۶۰ تا ۶۹ دو تبیع یا تبیعه (گاو نر یا ماده یک ساله)

هرکس از این مقدار گاو بیش‌تری داشت در هر ۳۰ رأس یک تبیع یا تبیعه (گاو یک ساله) و در هر ۴۰ رأس یک مسنه (گاو دو ساله) و در هر ۶۰ رأس دو تبیع (گاو دو ساله) و در هر ۷۰ رأس یک تبیع و یک مسنه و در ۱۰۰ تا دو تبیع و یک مسنه و در ۱۲۰ رأس چهار تبیع یا سه مسنه و به همین صورت حساب کنند و زکات آن را بدهند.

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …