توصیه های نه گانه در سوره حجرات برای تعامل با مردم

هنگامی که تکه ای شیشه می شکند صدایش به سرعت محو می گردد اما خرده های آن، اطرافیانش را زخمی می گرداند…
سخن نیش دار هم اینگونه است، سریع پایان می یابد اما درد قلب برای مدتی طولانی باقی می ماند..!!

بنابراین جز حرف خیر چیزی بر زبان نیاور.

توصیه های نه گانه در سوره حجرات برای تعامل با مردم:

۱. فَتَبَیَّنُوا تحقیق کنید.
۲. فَأَصْلِحُوا صلح برقرار سازید.
۳. وَأَقْسِطُوا عدالت بکار برید.
۴. لَا یَسْخَرْ استهزاء نکند.
۵. وَلَا تَلْمِزُوا طعنه نزنید.
۶. وَلَا تَنَابَزُوا عیبجوئی نکنید.
۷. اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّن از بسیاری از گمانها بپرهیزید.
۸. وَلَا تَجَسَّسُوا و جاسوسی و پرده‌دری نکنید.
۹. وَلَا یَغْتَبْ غیبت ننماید.

این موارد را به دقت رعایت نما و در طول عمر خود، آنها را عملی ساز، درست است که نمی توانی همه را خوشبخت نمایی اما می توانی کسی را نیازاری.

مقاله پیشنهادی

کسی که همسایه‌اش از آزار و شر وی در امان نیست، وارد بهشت نمی‌شود

چنان‌که شیخین از ابوهریره روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «به …