تورات ختم به پنچ کلمه است

اوّل – آن مالی که مردم از آن منتفع نشوند، با سنگ مساوی است.

دوّم – فقیری که پیش ثروتمند اظهار ذلّت نماید، با سگ مساوی است.

سوّم – عالمی که به علمش عمل نکند، با شیطان مساوی است.

چهارم – سلطانی که با عدالت رفتار نکند، با فرعون مساوی است.

پنجم – زنی که بدون اجازه­ی شوهر از خانه‌اش بیرون رود، با کنیز مساوی است.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …