تقوی نگهبان همیشه بیدار

 

قَالَ_الإمَام_أبِی_فَرَج_الجَوزِی

تقوی نگهبان همیشه بیدار

خوشبخت کسی است که همیشه پایبند یک اصل یعنی تقوا باشد

اگر بی نیاز بود= او را زیبا می سازد.

اگر فقیر بود= دروازه های صبر به رویش گشوده می شود

اگر آمرزیده شد: نعمت ها بر او ارزانی می شود

اگر آزمایش شود= نعمت به او داده می شود

و اگر دچار پستی وبلندی های زمان شود هیچ زیانی نمی بیند زیرا تمام این فراز ونشیب ها همیشه در نوسان است

وتقوی=اصل سلامتی وآرامش و نگهبان همیشه بیدار است

فالسَعِیدُ = مَن لازَم أصلاً وَاحِدًا علَى کُلِ حَالٍ ، وهَو تَقوَى اللهِ – عَزَّ وجَل

فإنَّهُ إنَّ استَغنَى = زَانتهُ ، وإنَّ افَتقَر = فَتحَت لَهُ أبوَابُّ الصَبرِ ، وإنَّ عُوفِیَّ = تَمَّت النَّعِمَهُ عَلیهِ ، وإنَّ ابتُلِیَّ = حَملَته ،

ولا یَضُرهُ إنَّ نَزَلَ بهِ الزَمَان أو صَعُدَ ، أو أعرَاهُ أو أشَبَعَهُ أو أجَاعَهُ ؛ لأنَّ جَمِیع تِلکَ الأشَیاء تَزُول وتَتَغَیر

والتَقَوى = أصَلُ السَلامَهِ حَارِسٌ لا یَنَامُ

صیـــــدُ الخَاطـــــِر لِلإمَام أَبِے فَرَج عَبدِالرَّحمَان المعروف بإبنِ الجَوزِی الجُزء الأول الصفحه ۳۹

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …