تعریف عقیده اسلامی

یعنی باور واعتقاد به الله و ملائکه و کتاب آسمانی و پیامبران وروز آخرت وتقدیر خیر وشر.
و باور داشتن تمام امور غیبی
وتسلیم شدن مطلق در مقابل الله وتبعیت از رسول الله
وقتی از عقیده اسلامی بحث می کنیم
منظورمان عقیده اهل سنت وجماعت است.

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …