تعداد رکعت هاى نمازهاى راتبه

۸۱۲۷۳۰۵۸۱_۷۳۸۸۶_۳۵۶۳۱۰۶۹۶۰۲۵۵۴۶۳۵۵۸

مقاله پیشنهادی

ترک تیراندازی پس از یادگیری آن

در روایتی ز مسلم، ترک تیراندازی پس از یادگیری آن مورد نکوهش شدید واقع‌شده و …