ترس، باعث پیرویِ دیگران نمی‌شود و تنها «نفاق» و دو رویی را به جود می‌آورد

ترس، باعث پیرویِ دیگران نمی‌شود و تنها «نفاق» و دو رویی را به جود می‌آورد، و هر گاه عنصر ترس از میان برود دشمنی‌ها نمایان می‌شود. صادق کسی است که تو را هنگام قدرت نصیحت کند و هنگام ضعف دستت را بگیرد.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …