تحقیق مذموم درباره زندگی مورچه ها!

دانشمند فرانسوی بود که چهارده سال از عُمر خود را برای مطالعه در مورد مورچه‌ها گذاشته بود و بعد از مرگش به دخترش وصیت کرد تا راه او را ادامه دهد. این نوع تحقیق مذموم است، چون هرگز خدا راضی نمی‌شود که این همه عمر را فقط وقف تفکّر و تحقیق در مورد مورچه‌ها گذاشت و از طرفی مسلمانی هم هست که از کنار اجتماع مورچه‌گان بدون توجّه ردّ می‌شود که این کار نیز مذموم است، بهتر آن است که متعادل باشد نه آن همه وقت برای مورچه‌گان گذاشته شود که از چیز‌های دیگر غافل گشت و نه مانند مسلمان جاهل بدون تفکّر ردّ شد و هیچ‌گونه تفکّر در نظام خلقت نکرد.

مقاله پیشنهادی

دنیا، اینگونه آفریده شده است

روزی مارکس اویلیوس، یکی از فیلسوفان بزرگ دربار امپراطوری روم، گفت: امروز افرادی را ملاقات …