تألیفات امام داوود سیستانی:

امام ابوداود در زمینه جمع‌آوری احادیث زحمات فراوانی متحمل گردید، وآثار زیادی از خود بجای گذاشت که مهمترین آن‌ها کتاب گرانقدرش: «سنن ابوداود» می‌باشد، آثار دیگر امام عبارتند از:

  • کتاب المراسیل
  • مسائل الامام احمد
  • کتاب القدر
  • الناسخ والمنسوخ
  • کتاب الزهد
  • اخبار الخوارج
  • فضائل الأعمال.

مقاله پیشنهادی

تعداد تابعین:

تعداد تابعین بسیار زیادند و امکان محصور کردن آن‌ها به تعداد مشخصی وجود ندارد، و …