بر قلب دو واجب می‌باشد و جز با آن دو، مؤمن نمی‌شود

ابن قیم می‌گوید: گفتند: بر قلب دو واجب می‌باشد و جز با آن دو، مؤمن نمی‌شود، واجب (اول) معرفت و علم داشتن، و واجب (دوم) حبّ و انقیاد و تسلیم گشتن. پس همانطور که مؤمن نمی‌شود اگر واجب علم و اعتقاد را با خود نیاورد، به همان شکل مؤمن نمی‌شود اگر واجب حب و انقیاد و تسلیم شدن را نیاورد؛ بلکه اگر این واجب (دوم) را همراه با علم و معرفتش به آن ترک کند، کفرش بزرگ‌تر بوده و از ایمان دور تر است به نسبت کافری که از روی جهلش کافر است.[۱]

[۱]– مفتاح دار السعاده جـ۱ ص۹۵

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …