براساس سرگذشت مها روبرت جیمس-آمریکا

من مها روبرت جیمس هول از آمریکا هستم که سالهاست درعربستان زندگی می کنم ودرمنطقه شرقیه   معلم هستم.جریان اسلام آوردن من به بیست سال پیش برمی گردد هنگامی که در آن سالها در محاضره ای با عنوان انتفاضه فلسطین شرکت کردم.در آن جلسه عده ای از فلسطینیان بعد از جلسه اقدام به فروش بعضی ازکتابچه هایی خیریه ای می کردند که عوارض ناشی ازفروش این کتابها به آوارگان فلسطینی اختصاص می یافت.من نیز مانند بقیه برای اینکه کمکی کرده باشم به خریدن چند کتابچه اقدام کردم ووقتی به خانه برگشتم آنها را در گوشه ای انداختم بدون اینکه نظری به این کتب بیندازم..

روزی درخانه تنها نشسته بودم وحوصله ام سر می رفت،کاری نبودکه انجام بدهم به خاطر همین برای اینکه ازتنهایی بیرون بیایم به سوی کتابخانه ام رفتم تا کتاب بخوانم که چشمم به این کتابچه ها افتاد.آنها را برداشتم وگوشه ای نشستم تا آنها را مطالعه کنم.کتابها مانند این بودکه مرا مخاطب قرار داده باشند زیرا سؤالاتی که من از ده سالگی درسر داشتم را به خوبی جواب داده بود.جوابها کاملا ً منطقی بود ودر این موردهیچ شک وشبهه ای باقی نمانده بود.

در مورد حقوق زن دراسلام به خوبی به آن پاسخ داده بود؛درحالیکه در کشوری که من در آن زندگی     می کردم یعنی آمریکا زن مانند کالایی که تاریخ مصرف دارد تاریخ مصرفش به پایان می رسد.این هم موقعی بود که مرد دیگر احتیاجی به زن نداشت ودر این هنگام مانند قوطی آب میوه ای که خالی شده باشد آن را بیرون می انداخت.

در آن هنگام تصمیم گرفتم برای خود ارزش قائل شوم ومسلمان شوم؛وقتی مسلمان شدم به عربستان آمدم تا در سرزمین وحی به زندگی بپردازم.دین صحیح را از منبع اصلی آن گرفتم وبعد ازاینکه آن را فرا گرفتم به جرگه کسانی پیوستم که دعوت را سرلوحه کارخود قرارداده اند.به هرکس که می رسیدم او را به سوی دین اسلام فرامی خواندم .از موقعی که به عربستان آمدم کارم دعوت دوستان وآشنایان به دین اسلام است.
در عربستان با شخصی از این سرزمین ازدواج کردم.با اینکه در غرب مرسوم نیست که دختر وپسر ندیده با هم ازدواج کنند اما من در عربستان طبق عادت مردم این سرزمین بدون اینکه قبل ازازدواج با او ارتباطی داشته باشم ازدواج کردم.خوشبختانه او حامی من در امردعوت می باشد ودر این امر به من کمک می کند.من اینک به داعیه ای تبدیل شده ام که امردعوت سرلوحه کارهای خویش قرارداده ام وتوانسته ام بسیاری را با این طریق قلبشان را به دست بیاورم. والسلام.

ترجمه: شفیق شمس

مقاله پیشنهادی

دلداری به مصیبت‌زدگان (۲)

یکی از پادشاهان، حکیمی از حکمای خود را به زندان انداخت؛ حکیم، برای او نامه‌ای …