بدکاران در عذابند

‏ابن‌القیم رحمه‌الله:

نیکوکاران در نعمت و خوشی به‌سر می‌برند؛ هرچند که زندگی بر آنان سخت باشد یا دنیا بر آنان تنگ آید.

و بدکاران در عذابند؛ هرچند دنیا بر آنان فراخ گردد.

[الداء والدواء (٢٨٠)]

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …