بدکاران در عذابند

‏ابن‌القیم رحمه‌الله:

نیکوکاران در نعمت و خوشی به‌سر می‌برند؛ هرچند که زندگی بر آنان سخت باشد یا دنیا بر آنان تنگ آید.

و بدکاران در عذابند؛ هرچند دنیا بر آنان فراخ گردد.

[الداء والدواء (٢٨٠)]

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …