با چه کسی باید دوست شویم؟

از حضرت عیسی پرسیدند: با چه کسی باید دوست شویم؟ فرمود: با کسی‌که این سه خصلت در او باشد: اوّل زمانی‌که او را می‌بینید، خدا به یادتان بیاید. دوّم زمانی‌که رفتار می‌کند، قیامت به خاطرتان بیاید و سوّم زمانی‌که حرف می‌زند به علم شما افزوده شود.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …