با سلام هم که شده قرابت و نزدیکی خود را تر و تازه کنید

«بُلُّوا أَرْحَامَکُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ».[۱]

«با سلام هم که شده قرابت و نزدیکی خود را تر و تازه کنید».

[۱]– بزار از ابن عباس. آلبانی در السلسله الصحیحه (۱۷۷۷) می‌گوید حسن است و شواهدی دارد.

مقاله پیشنهادی

قول راجح در قبول خبر آحاد

گرچه قبول داریم که احناف و مالکیه این شرایط را فقط برای این گذاشته‌اند تا …