با سلام هم که شده قرابت و نزدیکی خود را تر و تازه کنید

«بُلُّوا أَرْحَامَکُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ».[۱]

«با سلام هم که شده قرابت و نزدیکی خود را تر و تازه کنید».

[۱]– بزار از ابن عباس. آلبانی در السلسله الصحیحه (۱۷۷۷) می‌گوید حسن است و شواهدی دارد.

مقاله پیشنهادی

ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳)

  ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳) سنّت احکامی را بیان …