اگر کسی نمی‌دانم (لا أدری) را کنار بگذارد، به قتل گاه‌هایش می‌رسد

اگر کسی نمی‌دانم (لا أدری) را کنار بگذارد، به قتل گاه‌هایش می‌رسد (نمی‌دانم راحت جانم). وقتی در مورد کسی در پشت سرش حرف می‌زنی، چیزی در موردش بگو اگر بشنود ناراحت نشود و تو نیز شرمنده نشوی. نصف عظمت انسان قلب و نصف عظمتش زبانش است و بقیه­ی بدن جز گوشت و خون چیز دیگری نیست. برای آگاه شدن بپرس برای ایرادگیری نپرس. چون جاهل آموزنده مانند عالم گمراه و عالم گمراه مانند جاهل آموزنده می‌باشد.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …